office@mctopbusiness.ro

▬  Contactează-ne  

+4 0726 526 293

Noile modificari cu privire la declaratia de beneficiari reali
 
Începând cu data de 1 ianuarie 2022 intră în vigoare Legea nr. 315/2021, care elimină obligativitatea depunerii anuale a declarației privind beneficiarii reali.
 
Atentie! Modificarea importanta este aceea ca este eliminata depunerea ANUALA a declaratiei de beneficiari reali.
 
Declaratia se va depune in continuare in cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, care se depune în termen de15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
Declaratia se depune si la infiintarea societatii. Obligaţia este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.
 
Prin excepție de la art. 56 alin.(1) din Legea nr. 315/2021, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acţionariatului entități înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului depun anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.
 

Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ,respectiv numele, prenumele, data și locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale.

Declaraţia privind beneficiarul real poate fi dată şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat

 

03 ianuarie 2022
Declaratia de beneficiari reali

Blog